(*)"; $vip = '.html'; $tde = 'Trống trường sơn, Cơ sở sản xuất trống trường sơn, làng trống đọi tam, Địa chỉ bán trống trường và các sản phẩm trống gỗ, trống chùa.'; $key = 'Trống trường sơn, Cơ sở sản xuất trống trường sơn, làng trống đọi tam, Địa chỉ bán trống trường và các sản phẩm trống gỗ, trống chùa tại số 82 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội - Tel: 0435 683 987 - Email: cphoanggia82@gmail.com'; $mota = 'Trống trường sơn, Cơ sở sản xuất trống trường sơn, làng trống đọi tam, Địa chỉ bán trống trường và các sản phẩm trống gỗ, trống chùa tại số 82 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội - Tel: 0435 683 987 - Email: cphoanggia82@gmail.com'; if(($_SESSION['rate'] == '')||(!isset($_SESSION['rate']))) $_SESSION['rate'] = '1'.' '.'VND'; $explode = explode(' ',$_SESSION['rate']); ?>
 

trong truong hoc